Strategisk utveckling

I en bra strategi balanseras visionär fantasi med en klok känsla för realiteterna, och man väljer nyckelord och mål med stor omsorg.

Strategin formuleras oftast i stora och omfattande processer. Sedan ska den hållas levande så att organisationen och dess relationer sätter sig i rörelse, och till slut har den flyttat sig från A till B. Jag har en rik erfarenhet av alla faser i ett strategiarbete, och jag kan hjälpa till vid utvecklingen av vision, strategi och de processer som leder från det ena till det andra.

Mina insatser anpassas till era behov.

Strategi, varför och hur

I själva arbetet med att ta fram en strategi skapas en gemensam förståelse för mening, riktning och prioritering. Strategin kan bestå av hela organisationens samlade vision eller avgränsas till delar av den.

Tidigare, när villkoren var lättare att förutse, var det meningsfullt att arbeta fram en rätt detaljerad strategisk plan med ett långt perspektiv. Men idag måste vi tvärtom vara förberedda på ideliga överraskningar.

När vi börjar arbeta med en strategi är det svårt att överblicka hela dess komplexitet. Det skede då den ska realiseras måste därför ge plats för förändringar och improvisationer.
Vi lär medan vi går, och vi anpassar allteftersom.

Jag hjälper och stöttar er i det strategiska utvecklingsarbetet, och mina insatser bygger på teori, praktisk erfarenhet och nyfikenhet på framtiden.

Strategi och kompetenser

När man vill genomföra en visionär strategi behöver man ofta lära nytt och lämna en del gammalt bakom sig. Spjutspetskompetens får ofta rekryteras utifrån, men den kapacitet som behövs i den nya utvecklingen handlar om att lära nytt och skaffa sig nya insikter inom den befintliga organisationen. Man kanske behöver hjälp att förstå och att se sig själv i det nya.

Man kan prioritera arbetet med språket i organisationen, så att man blir mer medveten om den nya diskursen och lär sig förstå vad det är man lämnar bakom sig. När hela organisationen blir involverad i utvecklingen mot den nya, konkreta strategin, då blir effekten märkbar.

Jag fungerar som rådgivare och samtalspartner i de program (åtgärder) som stödjer strategin.

Ekonomi och resurser

Det krävs inte alltid mer resurser för att genomföra en ny strategi, och jag är själv van vid att leda strategiprocesser medan resurserna krympt.

Det går att åstadkomma stora förändringar trots att budgeten är knapp. Man kan också söka externa resurser i form av fondmedel, sponsorer, självfinansierad verksamhet eller strategiska partnerskap. Om man vill dra till sig externa medel kan det vara klokt att utveckla en särskild strategi för just det området, liksom att fastställa grundval och avgränsningar.

I mitt utvecklingsarbete utgår jag ofta från att man kan och måste skapa nytt och mer trots mindre resurser, och jag kan också hjälpa andra att åstadkomma detta.

Involvering och medskapande

Tidigare brukade strategierna formuleras av en liten minoritet i toppen av pyramiden. Idag går det till på ett helt annat sätt, åtminstone i demokratiska organisationer. Många deltagare involveras i processen, liksom externa partners som har relevant betydelse.

Jag hjälper till att åstadkomma sådana involverande processer, både på det interna och externa planet.

Paradigmskifte

Digitalisering! Upplevelsekultur! Krisekonomi! Interkulturalitet! Kulturens institutioner genomgår existentiella utmaningar. Många anstränger sig för att återupptäcka sig själva i det nya och att uttrycka visioner och uppdrag på nya sätt.

Men det räcker inte med att fixa litet här och där eller att justera i organisationsplanen.
I de paradigmskiften som samhället går igenom måste institutionerna hålla jämna steg och visa mod och kraft att förändras radikalt, genomgripande och långsiktigt.

Jag har erfarenhet från paradigmskiften i många organisationer, och tillsammans skapar vi nya värden utifrån er egen verklighet.

Avveckling

Förändringar betyder risk för förlorad identitet och innehåll i tillvaron. Det är lätt att förstå att många har svårt att släppa den kärlek, stolthet och status som så länge varit grundläggande i deras professionella tillvaro.

Vi måste visa respekt och lojalitet mot det förflutna. Och vi måste försöka få med oss det som var värdefullt i det tidigare skeendet in i det nya. Det kan vara lämpligt att på ett allvarligt sätt ta farväl av de delar av verksamheten som faktiskt är föråldrade.

Jag hjälper er att avveckla det som måste ges upp på ett kreativt och samtidigt respektfullt sätt.