Kulturellt entreprenörskap

Om organisationens förmåga till entreprenörskap får blomma växer det fram nya arbetssätt och attityder. Då kan man kliva ut ur sitt vanliga fack och få lust att återupptäcka sig själv och tänka i nya banor, bortom traditioner och konventioner.

Som entreprenör ser man möjligheter och hittar lösningar i stället för att låta sig ledas av vardagens trivialiteter.

En öppen och nyfiken arbetsmiljö med ömsesidig tillit är en god början. Om man dessutom är modig nog att göra fel ibland, om man kan förlåta sig själv och varandra, börja om igen, testa och pröva sig fram – då är man på god väg att nå nya resultat som är originella och håller hög kvalitet.

Som erfaren kulturell entreprenör kan jag inspirera er och göra det lättare att komma fram till ett berikande entreprenörskap. Jag anpassar mitt bidrag till era konkreta behov.

Att utveckla koncept och projekt

De kulturella institutionerna måste erbjuda nya hållbara lösningar som växer fram i processer där många olika deltagare är involverade. Det stärker både kapacitet och ägande.

Som ledare har jag initierat och organiserat tongivande utvecklingsprojekt i olika organisationer, – danska, svenska och internationella.

Det har ofta varit möjligt att låta projekten fungera som motorer i en bredare organisationsutveckling. På så sätt har de på ett allmänt plan bidragit till att de strategiska målen har uppnåtts, och det har i sin tur givit värdefulla bonuseffekter.

Tillsammans med er kan jag:

  • identifiera och formulera idéer till koncept och projekt
  • hjälpa er att bygga upp en levande projektorganisation
  • vara mentor för projektledare/konceptutvecklare
  • uppmuntra deltagarna till att dela med sig av sina kunskaper och
  • fånga in det nya lärandet i projektorganisationen
  • se till att det nya lärandet sprids till andra delar av organisationen

Den fysiska platsen

Allt mer av livets aktiviteter sker digitalt och är oberoende av tid och plats. Varför ska man då ödsla dyrbar tid på att förflytta sig till offentliga, fysiska platser?

Jag och många med mig tycker att det ännu är ett mål i sig att olika människor möts och vistas i samma offentliga fysiska miljöer samtidigt, och att de kanske till och med upplever något tillsammans. Men människor som har ont om tid kommer inte utan en särskild anledning. Därför måste vi anstränga oss att erbjuda platser som är tilltalande.

Idag ställs det mycket större krav på platser som bibliotek och andra kulturinstitutioner. Framför allt måste de öppna sig mot världen. De ska ge lugn och ro och möjlighet till fördjupning. De ska fungera genast. De ska signalera wow och flytta gränser.

De ska vara flexibla, kunna användas till många olika ändamål och händelser – de ska signalera interkulturalitet och anpassas efter att dagens människa inte bara konsumerar utan också producerar själv.

Jag fungerar som inspiratör och bollplank när ni vill modernisera de fysiska arenorna.

Biblioteksestetik

Bibliotek, museer och andra kulturinstitutioner måste nuförtiden kombinera rollen som förmedlare med rollen som kulturproducent eller kanske till och med som arrangör av konstskapande processer.
Så kan det vara t ex när Internationella Författarscenen på Stadsbiblioteket i Malmö är skådeplats för ett unikt, litterärt evenemang. Det skapas i ögonblicket och kan bli ett konstnärligt uttryck i samspelet mellan författare, samtalsledare, medverkande skådespelare och stadsbiblioteket – som inte bara organiserar evenemanget utan före, under och efteråt också filmar och sänder på nätet i realtid.
Att arbeta med upplevelsedesign är ett annat exempel som kräver utveckling av en egentlig estetik.
Förr ansågs det inte att biblioteksestetik skulle ingå i bibliotekets professionella uppgifter. Men både den kulturproducerande rollen och de nya villkoren för det fysiska biblioteket kräver en ny professionell dimension som måste utvecklas.

Biblioteksestetik är ett av mina nya fokusområden. Jag tror det kommer att växa, och jag ska med glädje hjälpa er på väg både med estetiken och medvetenheten.

Strategier för evenemang

Att skapa arenor som attraherar många olika människor och ger dem lust att stanna kvar och delta, kräver både en professionalisering av programverksamheten och en genomarbetad planering med långa tidshorisonter. Här kan t ex stora bibliotek inspireras av teatrarnas arbetssätt.

Målet är att göra besöket på biblioteket så attraktivt och inspirerande att människor i alla åldrar vill lägga sin tid på det.

Man kan t ex skapa nya upplevelser genom alternativ inredning, dramaturgi och förmedling. Att i längre perioder arbeta med t ex tematiska program, där i stort sett alla delar av verksamheten (inklusive externa samarbetspartners) bidrar till att fördjupa och nyansera brukarens upplevelser är en ganska enkel metod. Den kan renodlas i takt med att kapaciteten byggs ut.

Jag hjälper till att utveckla och realisera strategier för evenemang som passar för era lokala förhållanden.

Partnerskap

Ingen kan allt, men tillsammans kan vi berika varandras kapacitet genom att gå in i långvariga partnerskap.

Det meningsfulla partnerskapet uppstår när alla deltagare får med sig mer ut än de hade med sig in, och när man har uppnått en balans mellan att ge och ta emot.

Vi kan skapa mer tillsammans i ett utvecklingspartnerskap. Där bidrar jag gärna, liksom jag erbjuder hjälp att identifiera och sjösätta större strategiska partnerskap med andra.

Innovation

Utvecklingen går snabbt och förändringarna i omvärlden är ofta mycket genomgripande. Det innebär att förändringarna i institutionen/verksamheten måste genomföras lika radikalt för att de ska bli relevanta. Därför blir förmågan till innovation en avgörande förutsättning för framgång. Man måste utmana och utveckla bort från vedertagna konventioner. Man måste bli innovativ. Men när är man då det?

Professor Anders Drejer säger:
”Man är innovativ när man hittar på och skapar något helt nytt, som förar till succé. Men för att göra det måste man börja med att tänka annorlunda än förr – annars uppfinner man ju inget nytt. Och för att tänka annorlunda måste man närma sig sin egen verklighet på nya sätt, t ex genom att använda nya begrepp för att beskriva verkligheten, att se andra aspekter på brukarnas beteende än man brukar, fråga andra brukare eller intressenter än man brukar – med andra ord, att tänka ut ur sitt eget fack.”

Jag tänker och arbetar innovativt och har både den teoretiska bakgrunden och den praktiska erfarenheten på området. Jag fungerar som medskapare i era processer och stärker er innovativa förmåga.